មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកអប់រំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកនឹងរកឃើញធនធានបន្ថែមសម្រាប់អ្នកអប់រំ និងអ្នកសម្របសម្រួល រួមទាំងសកម្មភាព ការណែនាំមេរៀន និងប្រអប់ឧបករណ៍។ធនធានទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើតឱកាសសិក្សាបន្ថែមសម្រាប់យុវជន ដើម្បីបង្កើនការគិតប្រកបដោយការរិះគន់ជុំវិញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ ប្រើពួកវាជាមួយការតាំងពិពណ៌អ្វីដែលអនាគតចង់បាន ឬជាធនធានដាច់ដោយឡែកក្នុងបរិបទអប់រំណាមួយដែលសាកសមនឹងអ្នក។

Activities

Hello, Friend is a drawing activity about persuasive design.

Let’s Face It is a short quiz about biometric technologies.

Handy? is a reflection activity about society’s growing dependency on technology.

Don’t be Evil is a reflection activity about values surrounding ‘big tech’.

Workshops

How Tech Shapes Our Future is a workshop to explore, reflect on and react to pre-defined tech-related topic (Artificial Intelligence, Gaming, or Influencing).

What Matters to Us is a workshop to think about yourself and your place in the community and the world, identifying the issues that matter to you.

Shaping Narratives is a workshop to reflect on the importance of fact-checking statements on headlines since they can shape our understanding of reality.

Influence the Influencer is a workshop about campaigning to establish core values and demands about (hidden) influencers behind technology.

What the Future Brings is a workshop to speculate about the digital future. In what direction do young people see technology heading and what is their role in that future?

Debating the Digital is a workshop to encourage critical thinking around technology.

Articles and research

Co-Creating a Public Education Intervention: A Contextual Analysis - Part 1 of our series on Tactical Tech’s co-created with youth our first youth-centered public education intervention, the What the Future Wants exhibition.

Co-Creation as Methodology for Uncertain Times: Practice, Learnings, and Findings - Part 2 of our series on Tactical Tech’s first youth-centered public education intervention

Beyond Screens Managing screen time dilemma - An article with guiding principles and tips for parents who have children that are becoming independent in their technology use.

Predictive Futures: The Normalisation of Monitoring and Surveillance in Education - A reflection on the implications of data collection, surveillance and use of predictive technologies in Education.

What the Future Wants - A critical look at how digital technologies designed for young people are often addictive, unhealthy or unsafe — and what we should be doing about it.

Other recommended resources

Data Detox x Youth is an interactive workbook for students to learn about data privacy, digital security, digital wellbeing and misinformation.

Digital Enquirer Kit - E-learning course that guides learners through lessons on how to prevent the spread of misinformation. The course covers topics including media literacy, verification, and how to navigate the internet safely. Access the course on digitalenquirer.org or track your progress and earn a certificate on atingi.org.

If you are interested in using these activities, please contact us at youth@tacticaltech.org and check out the Host Your Own page, to find out how you can get involved.