ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកនូវ "អ្វីដែលអនាគតចង់បាន″

យើងណែនាំអ្នកជាជំហាន ៗ អំពីរបៀបរៀបចំ និងរៀបចំពិព័រណ៍

អ្វីដែលចង់បាននៅពេលអនាគត គឺជាការតាំងពិពណ៌ដែលផ្ដោតលើយុវជនអន្តរកម្ម ដែលបង្ហាញពីទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាលើបច្ចេកវិទ្យា ពីបុគ្គលនយោបាយ ដល់ភពផែនដី។ តើបច្ចេកវិទ្យាប៉ះពាល់ដល់ ការយកចិត្តទុកដាក់ ទិន្នន័យ សិទ្ធិ​សង្គម និងបរិយាកាសរស់នៅរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេច? ការតាំងពិព័រណ៍អន្តរកម្មនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់យុវជនដើម្បីផ្អាក និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្ថន័យនៃការធំឡើង នៅក្នុងពិភពឌីជីថល សួរសំណួរសំខាន់ៗអំពីបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីកំណត់នូវអ្វីដែលពួកគេចង់ការពារ និងអ្វីដែលពួកគេចង់ផ្លាស់ប្តូរអំពីឌីជីថលនាពេលអនាគត របស់ពួកគេ។

សហការបង្កើតជាមួយយុវជន 200 នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី 13 ដល់ 18 ឆ្នាំ អ្វីដែលចង់បានអនាគតគឺ ស្វែងរកសំណួរសំខាន់ៗដែលជាស្នូលនៃបទពិសោធន៍ឌីជីថលរបស់មនុស្សវ័យក្មេង - តើវាទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលធំឡើងនៅក្នុងពិភពឌីជីថល? តើវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច? ហើយនៅក្នុងអនាគតឌីជីថលរបស់អ្នក តើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរអ្វី ហើយតើអ្នកចង់ការពារអ្វី?

តើការតាំងពិព័រណ៍នេះសម្រាប់នរណា? ការតាំងពិព័រណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់យុវជន អាយុ ចន្លោះ ពី ១៣-១៨ ឆ្នាំ។ វាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសាលារៀន បណ្ណាល័យ ទីសាធារណៈ សារមន្ទីរ ពិធីបុណ្យ និងគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានឱកាសសម្រាប់ការរៀនសូត្រ និងអន្តរកម្ម។ វាអាចត្រូវបានរៀបចំដោយក្រុម (ឧ. ថ្នាក់ ឬដោយបុគ្គល)។

ការតាំងពិពណ៌គឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នានៃផ្ទាំងរូបភាពអប់រំ និងសកម្មភាពអន្តរកម្ម

ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍មួយ? ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពិព័រណ៍អ្វីដែលអនាគតចង់បាន សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល youth@tacticaltech.org ហើយពិនិត្យមើលសៀវភៅណែនាំរៀបចំដំឡើងរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

របៀបតំឡើង៖ ការណែនាំជាជំហាន ៗ